Рада директорів та підприємців

Рада директорів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підприємців (далі Рада директорів та підприємців), є консультативно-дорадчим органом, який утворено при виконавчому комітеті міської Ради за ініціативи директорів підприємств та організацій, підприємців з метою здійснення координаційних заходів з питань формування та реалізації місцевої політики у галузях економіки міста та вирішення проблемних питань міста.

Рада директорів в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади м.Сєвєродонецька, рішеннями Сєвєродонецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

Рада директорів здійснює свої функції у взаємодії з виконавчими органами Сєвєродонецької міської ради, підприємствами, установами, організаціями та підприємцями міста.

Члени Ради директорів виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Метою діяльності Ради директорів та підприємців є розробка дієвого механізму співпраці органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, підприємцями міста, вирішення питань, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, визначенням основних напрямків розвитку економіки міста, пошуком шляхів вирішення економічних проблем міста, проблем ефективного використання промислових та виробничих потужностей, утворення додаткових робочих місць, координації спільних зусиль на вирішення міських проблем, щодо покращення життя мешканців міста.

Основними завданнями Ради директорів та підприємців є:

 • створення умов співпраці органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, підприємцями міста на засадах партнерства, відкритості та прозорості;
 • сприяння створенню необхідних умов для сталого розвитку міста;
 • представлення інтересівінвесторів, підприємців, трудових колективів і їх громадських об’єднань в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади;
 • розгляд та опрацювання проектів розпорядчих актів Сєвєродонецької міської Ради з питань, що пов’язані з діяльністю галузей економіки міста, надання пропозицій та зауважень щодо соціально-економічного розвитку міста;
 • розгляд можливостей підприємств, організацій та установ щодо розширення виробничої кооперації, реалізації інноваційно-інвестиційних програм, направлених на створення нових робочих місць.
 • сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій в економіку міста.

Повноваження. Рада директорів та підприємців відповідно до покладених на неї завдань має право:

 • формувати перелік вимог міста Сєвєродонецьку до державної влади щодо соціально – економічного розвитку міста, підтримки підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підприємницької діяльності, залученню інвестицій;
 • розглядати питання та вносити пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • розробляти вимоги до формування заказу щодо підготовки кадрів у закладах освіти міста;
 • одержувати в установленому чинним законодавством порядку від виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • приймати участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"в розробці та обговоренні проектів регуляторних актів, вносити свої пропозиції;
 • утворювати в разі потреби тимчасові робочі органи (комісії та експертні групи), залучати до участі в їх роботі представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ за згодою їх керівників, а також незалежних експертів та фахівців;
 • брати участь з правом дорадчого голосу в розгляді питань про стан і заходи, пов’язані із впровадженням державної політики в різних галузях економіки міста;
 • визначати заходи щодо підвищення в суспільстві статусу підприємницької діяльності та інвесторів, створення додаткових заходів, направлених на пошук нових бізнес – ідей;
 • організовувати та брати участь у проведенні нарад, конференцій, семінарів, бізнес-форумів та інших заходів з питань розвитку різних галузей економіки.
 • проводити аналіз економічного стану підприємницького сектору міста, виявляти та узагальнювати перелік проблем його функціонування, надавати пропозиції щодо шляхів їх вирішення та надавати пропозиції з формування прогнозних показників розвитку міста;
 • вносити пропозиції щодо визначення принципів, цілей та пріоритетних напрямків розвитку економіки міста, формування стратегії соціально-економічного і культурного розвитку міста;
 • брати активну участь в розробці інвестиційного паспорту міста Сєвєродонецьку, надавати пропозиції щодо створення умов для залучення інвестицій у місто, щодо спільної реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;
 • проводити аналіз та вносити пропозиції, направлені на підвищення ефективності роботи підприємницького сектору міста, сприяння кооперації підприємств, формування кластерів. Проводити попередній розгляд пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до виконавчого комітету своїх зауважень з цих питань;
 • надавати пропозиції щодо основних напрямків та пошук ефективних шляхів вирішення проблем енергозбереження в економіці міста, житлово-комунальному господарстві, соціальній сфері;
 • сприяти реалізації державних програм в області бізнесу, високих технологій, енергозбереження;
 • взаємодіяти з радою промисловців та підприємців, з іншими організаціями, цілями яких є розвиток підприємництва, з науковими установами.

Формування Ради директорів та підприємців проводиться на перших зборах представників підприємств, установ, організацій та підприємців міста.

Рада директорів утворюється у складі голови Ради директорів, співголови Ради директорів, секретаря, Правління Ради та членів Ради директорів за згодою.

Правління Ради директорів обирає простою більшістю від свого складу голову Ради директорів, співголову Ради директорів та секретаря Ради директорів та підприємців.

Загальне керівництво Радою директорів здійснює Правління Ради, яке очолює Голова правління.

Термін повноваження Правління Ради директорів складає три роки.

Рада директорів самостійно визначає порядок своєї діяльності та планування своєї роботи.

Організаційною формою роботи Ради директорів є збори які проводяться по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на півріччя. Рішення Ради директорів та підприємців приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на її засіданні.

В період між зборами Ради директорів та підприємців проводяться засідання правління Ради директорів не рідше ніж один раз у квартал. Засідання Правління Ради директорів та підприємців вважається правомірним у разі присутності на ньому більше половини її складу. Рішення Правління Ради директорів приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на її засіданні.

Члени Ради директорів та підприємців в ході підготовки пропозицій до порядку денного своїх засідань з метою створення необхідних умов для виконання визначених завдань, можуть ініціювати запрошення на засідання представників виконавчих органів Сєвєродонецької міської ради, установ та організацій, промислових підприємств міста.

Рішення Ради директорів та підприємців, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі виконавчими органами Сєвєродонецької міської ради.

Положення про Раду директорів та підприємців міста затверджено рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради № 238 від 17.05.2017р..

На перших зборах представників підприємств, установ, організацій та підприємців міста, яке відбулося 09.06.2016р в великій залі міського Палацу культури, обрано правління Ради директорів та підприємців у склади 15 чоловік. На цих зборах головою Ради обрано Кошовця Миколу Володимировича, співголовою обрано Ткачука Вячеслава Петровича. На посаді секретаря відбулися зміни. На засіданні 11.05.2017р. секретарем Ради обрано Прядко Світлану Михайлівну. Засідання Ради директорів та підприємців міста проведені 26.08.2016р., 20.12.2017р.

Склад правління Ради директорів та підприємців м. Сєвєродонецька (зі змінами від 11.05.2017р.)

№ з/п ПІБ Посада та назва підприємства
1 Кошовець Микола Володимирович Голова Ради,
Голова правління ПрАТ «СєвєродонецькийОргхім» (за згодою),
2 Ткачук В’ячеслав Петрович
 
Співголова Ради,
Генеральний директор БПК «Луганськбуд»(за згодою),
3 Прядко Світлана Михайлівна Секретар Ради,
Директор ТОВ «Авіцена»
4 Коростельов Аркадій Валерійович Перший заступник міського голови
5 Чернега Ігор Андрійович Директор ТОВ НВО «Склопластик» (за згодою)
6 Прядко Володимир Анатолійович Заступник директора ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» (за згодою)
7 Літвінов Олександр Георгійович Власник ВКФ ТОВ «ТАНА»(за згодою)
8 Рябіченко Віктор Андрійович Директор ТОВ «Мікротерм»(за згодою)
9 Івонін Михайло Володимирович Директор ТОВ НДПІ «Водоочисні технології» (за згодою)
10 Бондаренко Олександр Васильович  Директор ТОВ «Сєвєродонецькрембуд» (за згодою)
11 Блудов Вадим Миколайович Директор «Севдон-Арго»(за згодою)
12 Курінний Олександр Валерійович Генеральний директор ТОВ «Хімтехнологія» (за згодою)
13 Григорський Станіслав Миколайович Директор ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартизованого обладнання» (за згодою)
14 Павлов Микола Миколайович Директор ТОВ «Машремприлад» (за згодою) Директор ТОВ «Машремприлад» (за згодою)
15 Дядик Юрій Васильович Приватний підприємець ПП «Дядик» ( за згодою)

Контакти:

Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32
e-mail: director.rada@ukr.net
Для просмотра этой карты необходим Javascript
Дата редактирования страницы 24.05.2017. Дата создания 17.05.2017.